SäännötJärvenpään Voimistelijat ry:n toimintasäännötVoimassaolevat säännöt: 01.12.2020 08:08:50 1§ Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Järvenpään Voimistelijat ry. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä JäV. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki. Yhdistys on perustettu syyskuun 7 päivänä 1950 ja siitä käytetään nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seuran toiminta-alueena on Järvenpää lähiympäristöineen.

2§ Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta- alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, tai kilpa urheilua edellytystensä mukaisesti.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen Tarkoitustaan seura toteuttaa

Tekemällä voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä.

Järjestämällä jäsenilleen:

- kunto- ja terveysliikuntaa eri-ikäisille

- voimistelun eri lajien harjoitus- ja valmennus- ja kilpatoimintaa

- koulutustoimintaa

- tiedotus- ja suhdetoimintaa

Järjestämällä voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia.

Järjestämällä näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa.

Hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja.

Vaikuttamalla paikkakunnan liikunta- ja terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja -toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin.

Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4§ Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi seura voi:
- Harjoittaa julkaisu- ja suhdetoimintaa.

Sivu: 1(7)

- Välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita.

- Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

- Omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

- Järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahankeräystä ja arpajaisia.

- Harjoittaa bingotoimintaa.
- Harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä.

5§ Seuran jäsenyys liitossa ja muissa yhdistyksissä

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

6§ Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan vuosittaisen jäsenmaksun. Vain niillä seuran jäsenillä, jotka ovat hoitaneet jäsenmaksuvelvoitteet, on äänioikeus seuran kokouksissa.

Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksella on oikeus erillisestä hakemuksesta vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 40 vuotta.

Seura ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä, niiden kansainvälisten lajiliittojen antidopingsäännöstöjä, joihin seura muiden liikuntajärjestöjen kautta kuuluu sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Sivu: 2(7)

7§ Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintavuoden loppuun asti. Jäsenen katsotaan eronneen seurasta, mikäli hän jättää jäsenmaksun maksamatta vuodelta.

8§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta. Hallitus voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9§ Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäsenilta kannettavien jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran kevätkokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua. Työsuhteiset ja hallituksen jäsenet on vapautettu seuran jäsenmaksusta.

10§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään touko- kesäkuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Hallituksen päätöksellä seuran kokouksiin voi osallistua reaaliaikaisesti myös tietoliikenneyhteyksien tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 8 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai jäsenille sähköpostitse lähetettynä kutsuna tai tiedotteena.

11§ Kevät- ja syyskokous Syyskokouksen asiat:

Sivu: 3(7)

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muilla vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 8. Päätetään kokous

Kevätkokouksen asiat: 1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenten maksujen suuruus

7. Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimintakaudelle joka vuosi

9. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10.Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

11.Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

12.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 13.Päätetään kokous

12§ Seuran ylimääräinen kokous

Sivu: 4(7)

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

13§ Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa ja lajien ja työryhmien kokouksissa on pidettävä muistiota. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

14§ Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannatusjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15§ Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6-8 jäsentä ja 3-4 varajäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Varajäsenet valitaan vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimeää tarvittavat toimihenkilöt ja heidän vastuualueensa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

16§ Hallituksen tehtävänä on

Sivu: 5(7)

- kutsua seuran kokous koolle, valmistella kokous ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön

- edustaa seuraa

- johtaa ja kehittää seuran toimintaa

- vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta

- päättää merkittävistä yhteistyösopimuksista, projekteista, hankkeista ja tapahtumien järjestämisestä

- hyväksyä varsinaiset ja kannattajajäsenet sekä erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa

- nimetä tarvittaessa seuran lajit ja työryhmät
- laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio
- tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
- hankia ja kouluttaa ohjaajia ja muita seuratoimijoita - hoitaa seuran tiedotustoimintaa

- päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

- laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liiton sääntöjen mukaisesti liittoon

- valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja muut henkilöt

- päättää seuran ansiomerkkien sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä

- sekä suorittaa muut yhdistyslain ja sääntöjen vaatimat toimenpiteet

17§ Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on heinäkuun alusta kesäkuun loppuun. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen syyskokousta.

18§ Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi- ikäisiä.

19§ Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Sivu: 6(7)

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta.

20§ Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

Sivu: 7(7)