Johanna Väliaho

Valmennusosaamisen kehittäjä

Valmennusryhmät:

JäV:

Vivina, 8-10v.

Bellat, 12-14v. kilpa/harraste

Valerina, yli 18v. harraste

HJF:

Freyat Shine, 10-12v.

Freyat Snow, 10-12v.

Freyat pre jr, 12-14v.

Fenyat Novice, 16-18v.

Fenyat, 16-18v. kilpa