Johanna Väliaho

HJF-valmennukset:

  • Freyat Shine 10-12v
  • Fenyat junior kilpa 14-16v
  • Fenyat kilpa yli 16v